Contact

contact Visser 't Hooft Lyceum Leiden

Klik op de foto voor een routebeschrijving

Visser 't Hooft Lyceum
Kagerstraat 1
2334 CP Leiden
Algemeen telefoonnummer 071 – 5171661
Algemeen e-mailadres: info@ld.vhl.nl

Absentenlijn: 071 - 5154465


De dagelijkse leiding berust bij de locatiedirecteur, vier teamleiders, de coördinator bedrijfsvoering en de coördinator onderwijs.

Locatiedirecteur


Locatie Management Team

Dhr. B.W.Th. Pijnappel MA, teamleider brugklas
Mevr. A. Davelaar, teamleider mavo en 2/3 havo/vwo
Mevr. A. Vleeming, teamleider 4 en 5 havo
Dhr. J.P. Wietsma, teamleider 4, 5 en 6 vwo
Dhr.drs. P. Boer, coördinator onderwijs
Dhr.ir. W.J. Koster, coördinator bedrijfsvoering
Dhr.drs. R. van der Nat, coördinator internationalisering


Teamassistenten

De zorg voor de leerlingen is ondergebracht in vier teams die worden ondersteund door teamassistenten. Deze houden zich onder meer bezig met dagelijkse administratieve taken, zoals de aanwezigheidscontrole. Ze zijn er ook voor de opvang van leerlingen die inhaalwerk moeten doen of die (tijdelijk) uit de les zijn verwijderd.

De teamassistenten zijn:
Mevr. J. Aalten-Versteeg: vwo vanaf de tweede klas en mavo
Dhr. J. Manuputty: vwo en mavo vanaf de tweede klas
Mevr. A. Troostheide: brugklas en havo vanaf de tweede klas
Zij beheren ook de zogenaamde absentenlijn: 071 5154465.


Absentie

Is uw kind ziek of absent wegens bijvoorbeeld doktersbezoek? Belt u tussen 7.45 uur en 8.30 uur naar school, 071 - 5154465.
Spreek duidelijk de naam/klas van uw kind in en de reden van absentie.
U dient de absentmelding dagelijks te herhalen tenzij u andere afspraken hierover maakt met de teamassistent.
Verlof voor langdurige absentie dient altijd via de teamleider te lopen.


Decanaat

De orientatie op loopbaan en beroep (LOB) wordt verzorgd door drie decanen:

Mevr. M. Pouw - afdeling vwo
Dhr. N. van der Salm - afdeling havo
Mevr. drs. P.A.D. van Venrooij - afdeling mavo

Voor meer informatie betreft het decanaat klik hier.


Zorgteam, tevens zorg-contactpersonen

Het zorgteam bestaat uit de volgende zorgcoördinatoren/contactpersonen:

Mevr. L.G.M. Dickhoff - klas 1 en 2 Mavo-Havo-VWO, klas 3 en 4 Mavo
Mevr. drs. H.N.K. Groos - klas 3 Havo-VWO, klas 4, 5, 6 VWO
Mevr. Van Hall - klas 4, 5 Havo


Voor meer informatie betreft zorg en hulpverlening klik hier.


DMR (DeelMedezeggenschapsRaad)

Leerlinggeleding:
Roos van der Meulen
Rob Cassaigne

Oudergeleding:
Mw. H.de Beer
Mw. A.van Velzen

Personeelsgeleding:
voorzitter
Dhr. L. Nolles(nol)

Dhr. B.Besterveld (bes)
Dhr I. Hartendorf (hdf)

voor meer informatie betreft de DMR klik hier.


Ouderplatforms en leerlingenplatforms

Driemaal per jaar worden per onderwijsteam informele bijeenkomsten georganiseerd voor ouders en leerlingen. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de teamleiders.