Leerpleinen en lokalen

Wie op een doordeweekse dag het Visser 't Hooft aan de Muzenlaan in Leiderdorp binnenloopt, ziet iets anders dan een 'gewoon', vertrouwd schoolgebouw. Leerlingen bevinden zich niet alleen in lokalen om daar lessen te volgen, maar zijn ook aan het werk in grote, open ruimtes: individueel, al dan niet achter een computer, in tweetallen of in groepen. Hoe zit dat?


Werken in leergebieden

Leerpleinen voorzien in het streven van het Visser 't Hooft in Leiderdorp naar een eigentijdse invulling van het onderwijsaanbod. Leerlingen willen graag leren, op voorwaarde dat het onderwijs effectief, uitdagend, gevarieerd, gedifferentieerd en motiverend is. Daarom ziet een schooldag er in Leiderdorp vaak heel anders uit dan op een gemiddelde school.

In de inrichting van het gebouw vallen de verschillende leergebieden op, waarbij elk leergebied wordt gevormd door een groep vakken die veel met elkaar te maken hebben. Binnen het leergebied Mens & Maatschappij zijn dat bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, economie, godsdienst en maatschappijleer.


Elk leergebied heeft naast lokalen ook de beschikking over open ruimtes, die we 'leerpleinen' noemen. In de lokaallessen zorgen de docenten ervoor dat nieuwe leerstof goed wordt uitgelegd en worden de lessen op het leerplein voorbereid. Op het leerplein leren de leerlingen vaak in teamverband en ontwikkelen ze belangrijke 21e eeuwse vaardigheden als samenwerken, goed communiceren, creatief denken en problemen oplossen. Daarbij gebruiken ze niet meer alleen hun leerboek. De wereld om ons heen verandert razendsnel en door chromebooks en laptops te gebruiken leren de leerlingen om ICT goed te gebruiken.

Vakoverstijgend lesaanbod

De docenten binnen een leergebied stellen in onderling overleg een deel van de leerstof samen. Op die manier krijgt de leerling regelmatig te maken met een vakoverstijgend lesaanbod en leert hij zien dat vakken niet op zichzelf staan, maar juist functioneren in een onderlinge samenhang.

De didactiek is erop gericht leerlingen op een zelfstandige en zelfverantwoordelijke manier te leren omgaan met hun eigen leerproces. Leerlingen worden vaker aangesproken op hun persoonlijke leertraject via gesprekken met de mentor over leerprestaties en persoonlijke ontwikkeling. Meer verantwoordelijkheid krijgen betekent ook: vaker verantwoording afleggen.

En verder...

De school biedt extra oriëntatiemogelijkheden. De leerling krijgt een gevarieerd aanbod waardoor hij zo goed mogelijk kan bepalen wat hij wil en wat hij kan. Binnen de talen is er extra aandacht voor communicatieve vaardigheden zoals presenteren en debatteren; EIO (Europese en Internationale Oriëntatie) bereidt leerlingen voor op hun toekomst als Europees burger. Binnen science is er aandacht voor technisch ontwerpen, voor denklessen en onderzoek. Binnen kunst en sport is er (extra) aandacht voor poëzie, theater, muziek, voetbal, zwemmen, enzovoort.