Ouders

Het Visser 't Hooft Lyceum in Leiderdorp hecht aan een open sfeer waarin ouders niet aarzelen om contact op te nemen. Omgekeerd verwacht de school van ouders dat zij openstaan voor een gesprek over het functioneren, het gedrag of de schoolprestaties van hun kind.


Het eerste aanspreekpunt voor ouders is uiteraard de mentor. Het contact met hem of haar vindt plaats naar behoefte, langs zo kort mogelijke lijnen. Desgewenst kunnen ouders op twee momenten in het schooljaar tijdens 10-minutengesprekken spreektijd met de mentor en/of met enkele vakdocenten aanvragen.

Verder heeft de school een actief en goed functionerend ouderplatform waar ouders van alle leerjaren drie keer per jaar van harte welkom zijn om ervaringen uit te wisselen met leden van de schoolleiding en andere vertegenwoordigers van de school.

Ouders zijn uiteraard ook welkom om de school op informele momenten te bezoeken!

Door het jaar heen brengt de school nieuwsbrieven uit. De deelmedezeggenschapsraad (DMR) heeft een oudergeleding. Deze vertegenwoordigt de belangen van ouders in de school.