Sterke begeleiding

Bij de leerlingbegeleiding biedt de school leerlingen ondersteuning zodat ze optimaal kunnen leren en presteren.

Het Visser in Leiderdorp helpt talentvolle leerlingen vooruit in hun ontwikkeling en staat sinds vele jaren bekend om het verlenen van optimale zorg aan leerlingen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld bij leerproblemen, dyslexie, dyscalculie of psychische problemen na een ingrijpende gebeurtenis.

De school gaat uit van een leerlingbegeleiding waarbij de ontwikkeling van de leerling de verantwoordelijkheid van het gehele team is. De leerlingbegeleiding is een geïntegreerd onderdeel van het onderwijsaanbod. Dit betekent, dat er tijdens elke les, bij elk vak en bij elke docent aandacht is voor de behoeften van de leerling op cognitief en sociaal-emotioneel gebied en buiten de les voor het welbevinden van de leerling.

Mentoraat

De mentor speelt een centrale rol in de leerlingbegeleiding (mentor-centraal systeem). Elke klas heeft een mentor. Dat is een docent die er speciaal is voor die ene klas. De mentor houdt in de gaten of de leerlingen met plezier naar school gaan en of het goed gaat met de cijfers.

De mentor verzorgt ook elke week de mentorlessen, waarin leerlingen bijvoorbeeld leren hoe ze moeten plannen en hoe ze er samen met de klas voor kunnen zorgen dat het gezellig wordt.

De mentor is de eerstaangewezen persoon met wie ook ouders contact hebben. Aan het begin van het jaar maakt de mentor kennis met de ouders. Daarnaast zijn er ouderavonden en kunt u desgewenst een aparte afspraak met de mentor maken.

Een veilige school

Om een veilig onderwijskundig en pedagogisch klimaat te creëren, onderneemt de school preventieve acties. Zowel in de mentorles als tijdens projectdagen wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan groepsdruk, pestgedrag en de gevolgen daarvan. De school beschikt over een uitgebreid pestprotocol.

In alle leerjaren is er aandacht voor het gebruik en misbruik van genotmiddelen. Zowel in de vaklessen biologie als in de mentoruren wordt leerlingen gewezen op de schadelijke effecten van roken, alcohol, verdovende middelen en gokken. De manier waarop de school met deze kwesties omgaat, is vastgelegd in een genotmiddelenprotocol.

Begeleiding van groep tot individu

Elke locatie van het Visser 't Hooft Lyceum heeft een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Hierin wordt beschreven welke ondersteuning de locatie, zowel in groepjes als individueel biedt, al of niet met inschakeling van externe specialisten vanuit het Cenrum voor Jeugd en gezin (CJG) of de begeleider Passend Onderwijs. Ook staat hier de informatie over de samenwerking met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in de regio.

In de brugklas vindt een signaleringsonderzoek rekenen en taal plaats. Wanneer blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt deze in kleine groepjes geboden.

Leerlingen kunnen in meer of mindere mate individuele ondersteuning nodig hebben om optimaal te functioneren als gevolg van bijvoorbeeld een leerachterstand, fysieke omstandigheden, een aandachtstoornis / autisme of sociaal-emotionele omstandigheden. Voor deze leerlingen wordt een individueel plan opgesteld. Dit wordt regelmatig met de leerling en ouders geëvalueerd om te kijken in hoeverre de begeleiding voldoende ondersteuning biedt.

In het dyslexieprotocol en het dyscalculieprotocol staan de algemene afspraken binnen school vermeld.

Mocht een (nieuwe) leerling individuele ondersteuning nodig hebben, dan gaat de zorgcoördinator graag in overleg met de ouders en zo nodig met de basisschool om te kijken of het Visser t Hooft Lyceum in Leiderdorp de juiste ondersteuning kan bieden.