Medezeggenschap

De DMR houdt zich bezig met alle zaken die betrekking hebben op de eigen locatie.

Voor de locatie Leiderdorp van het Visser 't Hooft Lyceum is de samenstelling van de DMR als volgt:
[/b]

  • Leerlinggeleding: Cilia Sanders
  • Oudergeleding: J. van Weelden
  • Personeelsgeleding: mw. L. van Doorn, mw. M. van der Ploeg

MR en GMR

De belangen van leerlingen, ouders en medewerkers van de school als geheel worden behartigd in de medezeggenschapsraad van het Visser ’t Hooft Lyceum (MR VHL).

Na de fusie met het Bonaventuracollege in augustus 2012 is het VHL onderdeel van SCOL (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden) geworden. Beide scholen behouden hun (wettelijke verplichte) MR, in meer of minder actieve vorm. Daarnaast is een gemeenschappelijke MR opgericht, de GMR SCOL.

Locatieoverstijgende zaken worden in de MR of de GMR behandeld. Rechten en plichten van de verschillende medezeggenschapsraden zijn vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut SCOL en verschillende reglementen.

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u een onderwerp onder de aandacht van de DMR brengen? U kunt de DMR een bericht sturen via info@lp.vhl.nl