Afspraken over veiligheid en gezondheid

  • Alcohol en drugs zijn ten strengste verboden; dat geldt ook voor vuurwerk, messen, laserpennen of andere voorwerpen die lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Wanneer er een ernstig vermoeden bestaat, dat zich dergelijke spullen in een locker bevinden, kan de school de locker (laten) openen, nadat de leerling daarvan in kennis is gesteld en in principe in zijn of haar bijzijn.
  • De school is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of vermissing. Laat daarom nooit geld of waardevolle voorwerpen achter in je jas of in je tas, en liever ook niet in je locker.
  • De school heeft samen met de politie Hollands Midden (team Leiderdorp) een handelingsprotocol opgesteld. In sommige gevallen zal de school de politie in kennis stellen van incidenten of om advies vragen voor het doen van aangifte. Dit handelingsprotocol is opvraagbaar bij de administratie.
  • De school beschikt ook over een een pestprotocol en een protocol genotmiddelen, beide eveneens opvraagbaar bij de administratie.