Schoolverzuim:

Ten aanzien van schoolverzuim en aanwezigheidsplicht gelden de volgende regels:

  1. Leerlingen zijn verplicht om alle lessen te volgen.
  2. In geval van ziekte, bellen ouders tussen 08.00 en 08.25 uur naar school. Indien een leerling na het weekend nog niet beter is, bellen ouders maandagochtend opnieuw om de leerling ziek te melden.
  3. Als een leerling op school ziek wordt, meldt deze zich af bij de administratie. Ouders van brugklassers worden telefonisch ingelicht. Van ouders van oudere leerlingen wordt verwacht dat zij bij thuiskomst van de zieke leerling contact met de school opnemen.
  4. Een afspraak in het kader van de gezondheid vindt liefst plaats op een tijdstip dat de school hier geen hinder van ondervindt.
  5. Moet een leerling één of meerdere lessen verzuimen, dan dient dit de eerste dag dat de leerling afwezig is telefonisch of schriftelijk meegedeeld te worden. Wanneer de leerling als gevolg hiervan achterop is geraakt met zijn werk, dan moet dit aan het begin van de les bij de desbetreffende docent worden gemeld.
  6. Is van te voren bekend dat door bijzondere omstandigheden lessen niet kunnen worden bijgewoond, dan moet daarvoor tijdig toestemming worden gevraagd. Een formulier hiervoor kunt u downloaden vanaf de website.
  7. Heeft een leerling zonder bericht vooraf lessen gemist, dan wordt deze daar door de schoolleiding op aangesproken.
  8. Moet een leerling iets inhalen, omdat hij heeft verzuimd (bv door ziekte) dan gebeurt dit over het algemeen aansluitend aan de lessen. De leerling moet daar ook rekening mee houden bij het aangaan van andere verplichtingen (bv. een baantje na schooltijd). Dit geldt ook voor nablijven en/of het maken van strafwerk.