Centrale informatie, regelingen, formulieren, protocollen

De informatie op deze pagina geldt voor alle locaties van het Visser 't Hooft Lyceum. U vindt hier bijvoorbeeld de vakantiedata en formulieren voor het vragen van buitengewoon verlof.

Hebt u vragen? Neemt u dan contact op met de locatie van uw kind.

Schoolvakanties

Leerplicht en verzuim

Iedere school is wettelijk verplicht een actief verzuimbeleid te voeren. Het Visser ’t Hooft Lyceum werkt hiervoor nauw samen met Bureau Leerplicht. Is een leerling meer dan gemiddeld afwezig, dan neemt de mentor contact op met de ouders. Samen met de ouders en de leerling worden afspraken gemaakt om het verzuim te voorkomen. Mocht dit geen succes hebben, dan bepaalt de school in overleg met Bureau Leerplicht de vervolgstappen. De leerplichtambtenaar kan nagaan of er een ernstige reden is voor het verzuim en kan daarbij gebruik maken van het Zorg en Advies Team. In een aantal gevallen is een uitzondering mogelijk op de aanwezigheidsplicht. Ouders moeten zich houden aan de regels voor zo’n uitzondering als zij vinden dat er een bijzondere reden is waarom zij vinden dat hun kind niet naar school kan. U kunt hieronder een aanvraagformulier downloaden.

Schoolgids

Aanvullende informatie: een extra vak in de bovenbouw in Leiden

Ouderbijdrage en andere kosten 2019-2020

In de loop van september ontvangen alle ouders een overzicht van de vrijwillige bijdrage voor dit schooljaar.

Kennismaken_WIS.png

Voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en andere schoolkosten hanteren wij het online betalingssysteem WIS Collect.

Ouders ontvangen een uitnodiging per mail.
De school gebruikt hiervoor de e-mailadressen in Magister.

Klik op de foto voor een instructievideo over WIS Collect.

Schoolboeken

Tegemoetkoming schoolkosten vanaf 18 jaar

Bevorderingsnormen

Programma van Toetsing en Afsluiting

Schoolplan

Het Visser werkt planmatig aan organisatie- en onderwijsontwikkeling. Het college van bestuur, SCOL, publiceert eens per 4 jaar een beleidsplan.
Meer informatie vindt u in de Strategische Koers.

De Koers is de basis voor het schoolplan van de locatie. Wilt u meer weten over het schoolplan van de locatie van uw kind, neemt u dan contact met de locatie zelf.

Schoolondersteuningsprofiel (zorgplan)

Leerlingenstatuut

Pestprotocol

Cyberpesten

Hoofdstuk 7 van het pestprotocol gaat over digitaal pesten en cyberpesten. Cyberpesten is gepest worden op internet in je eigen, veilige omgeving. Het pesten kan dag en nacht doorgaan en er zijn geen omstanders om je te helpen. Hierdoor krijgt pesten en gepest worden een extra, heftige dimensie. Hoe blijf je als ouder op de hoogte wat je kind doet op internet? Hoe kom je erachter of je kind gepest wordt of misschien zelf pest? Als u vragen hebt, kunt u altijd contact opnemen met de mentor of met de zorgcoördinator van de vestiging van uw kind. U kunt ook de hieronder genoemde websites raadplegen voor meer informatie.

Klachtenregeling en andere regelingen van SCOL